นโยบายการรับเปลี่ยน / คืนสินค้า (Returns & Refunds)

 • การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบนโยบายการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า
 • บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว หรือวันที่ผู้ให้บริการจัดส่งแจ้งว่าส่งสินค้าให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ตามกรณีต่อไปนี้
  • จัดส่งสินค้าผิดรุ่น, สี หรือขนาด ให้กับลูกค้า
  • จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า
  • จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับลูกค้า (ลูกค้าจะต้องเก็บกล่อง พร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า) หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า
 • ลูกค้าที่มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนคืนสินค้าจะต้องเตรียม
  • ใบเสร็จรับเงินตัวจริง
  • สินค้าที่ต้องการเปลี่ยนคืน โดยสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพดี (ไม่มีความเสื่อมสภาพหรือเสียหาย และอยู่ในสภาพที่บริษัทฯ สามารถจำหน่ายได้อีก) พร้อมบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์
  • โดยลูกค้าจะต้องดำเนินการดังนี้
   • ติดต่อช่องทางใดช่องทางหนึ่ง
   • แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยน / คืนสินค้า พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลในการขอเปลี่ยน / คืน และแนบรูปถ่าย (ถ้ามี)
   • เงื่อนไขในการเปลี่ยน / คืนสินค้า :
    • กรณีขอเปลี่ยนสินค้า สามารถเปลี่ยนเป็นชนิดเดิม หรือชนิดใหม่ได้ โดยสินค้าที่เปลี่ยนต้องมีมูลค่าเท่ากับ หรือมากกว่าชนิดเดิม กรณีสินค้าที่เปลี่ยนราคาสูงกว่า ลูกค้า จะต้องชำระเงินเพิ่ม โดยลูกค้าจะต้องดำเนินการส่งสินค้าที่ขอเปลี่ยนกลับมาให้บริษัทฯ ตรวจสอบสภาพของสินค้าก่อนเลือกซื้อสินค้าใหม่ แต่หากสินค้าที่เปลี่ยนราคาต่ำกว่า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินส่วนต่างราคาสินค้าเดิมให้
    • กรณีคืนสินค้า ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืนกลับมายัง บริษัทฯ โดยลูกค้าจะต้องแจ้งรายละเอียดผู้ให้บริการจัดส่ง และรหัสติดตามพัสดุให้กับทางบริษัทฯ ทราบ เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะสามารถติดตามสินค้าที่ลูกค้าส่งคืนได้

นโยบายการคืนเงิน

 • บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้
 • บริษัทฯ จะทำการคืนเงิน ตามจำนวนที่ลูกค้าได้ชำระ เช่น ในกรณีหลังหักส่วนลด
 • ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้
  • กรณีขอคืนเงิน เนื่องจาก สินค้าแตกหัก หรือชำรุด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา กรณีที่เป็นความผิดพลาดจากการผลิตหรือ การจัดส่ง
  • กรณีเงินโอน จะได้รับโอนเงินคืนเข้าบัญชีภายใน 7-14 วันทำการ
  • กรณีบัตรเครดิต จะได้รับคืนวงเงินภายใน 1-2 รอบบัญชี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตร)
  • กรณีบัตรเดบิต จะได้รับคืนวงเงินภายใน 3 รอบบัญชี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตร)
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า